Polityka prywatności

 • Qulla
 • Polityka prywatności

§ 1

Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  Smart Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (05-502) przy ul. Zaleśniej 1J; o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS pod numerem 0000419584; NIP: 9522117786; REGON: 145956275.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Przedstawiciele Smart Concept Sp. z o.o. są do Twojej dyspozycji pod następującymi danymi kontaktowymi:

adres korespondencyjny: ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno

adres e-mail: biuro@qulla.pl

Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Co więcej, obowiązujące przepisy związane z prawem podatkowym i rachunkowością wymagają od administratora przetwarzania tych danych. Kolejną podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Smart Concept, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z realizacją umowy;
 • zapewnienie obsługi płatności; 
 • prawidłowe administrowanie platformą e-learningową;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
 • prowadzenie działań marketingowych i reklama;
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności, (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy?

Gromadzone przez nas dane ograniczają się do wymogów prawidłowego wykonania umowy, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dla zawarcia umowy wymagamy jedynie podania imienia oraz adresu e-mail. Pozostałe dane, które uzupełnisz na swoim koncie użytkownika mają charakter dobrowolny, pomogą Ci lepiej i pełniej korzystać z usługi, a nam podnosić jej jakość i dostosować ją do Twoich potrzeb.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą e-learningową przetwarzamy takie dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies, o których przeczytasz w § 2.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych? 

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Smart Concept; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywałoby się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powstaje gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, 
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną. W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, w całym okresie w którym posiadasz aktywne konto Użytkownika, a także po zakończeniu umowy w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (5 lat), 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych). 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Twoje konto użytkownika nie podlega ocenie przez system informatyczny. 

§2 Polityka Cookies

Smart Concept na swojej platformie e-learningowej (www.qulla.pl), podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). 

Cookies spełniają bardzo wiele przydanych funkcji, bez których korzystanie z naszych usług nie byłoby pełne ani sprawne.  Staraliśmy się je opisać poniżej, ale jeżeli informacje te okazałyby się niewystarczające, napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta użytkownika. 
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby platforma sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na platformie. 
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z platformy, np. które szkolenia najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych w niektórych funkcjonalnościach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” i pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z platformy.
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania z usługi.
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy (jak wielu wchodzi na nią, jak długo na niej pozostają, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem itp.). Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą platformę i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) 
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — platforma korzysta z Facebook Pixel, czyli narzędzia które umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklamy. By to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o akceptację naszej Polityki Prywatności, której nieodłącznym elementem jest opisana tutaj Polityka Cookies. Taka akceptacja oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies w sposób i dla celów wyżej opisanych. Jeżeli nie życzysz sobie używania cookies i nie wyrażasz takiej zgody, a jednak chcesz korzystać z naszych usług,  zmień ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszych usług i wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej platformy. 

W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia platormy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.